14 Φεβρουαρίου, 2024

Εκπτώσεις και Επιδοτήσεις για την Κατάθεση Πατέντας

Του Δρα. Δημήτρη Κουζέλη

Οι ευρωπαϊκές Μεσαίες και μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και παρέχουν το 67% της συνολικής απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό, οι δύο σημαντικότεροι οργανισμοί για την προστασία δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, αποφάσισαν να βοηθήσουν τις ΜμΕ με τις ακόλουθες εκπτώσεις και επιδοτήσεις:

Έκπτωση στα τέλη του ΕΡΟ

Το πρώτο μέτρο αφορά στην έκπτωση στα τέλη του ΕΡΟ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας), απευθύνεται σε οντότητες οι οποίες έχουν μηδενική ή μικρή εμπειρία του Ευρωπαϊκού συστήματος και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Η έκπτωση θα είναι 30% στα τέλη κατάθεσης, εξέτασης, έρευνας, ορισμού χωρών προστασίας και ετήσιας ανανέωσης,
  • Το μέτρο αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς,
  • Ο καταθέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει λιγότερες από πέντε αιτήσεις κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της σχετικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης,
  • Η αίτηση/δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο κατά την πληρωμή του τέλους
  • Η έκπτωση θα ισχύσει στα τέλη που θα πληρωθούν μετά την 1η Απριλίου 2024.


Δεδομένου ότι το ΕΡΟ δεν θα απαιτήσει πιστοποιητικά για το μέγεθος της επιχείρησής τους, οι καταθέτες πρέπει απλώς να δηλώνουν ρητά την ιδιότητά τους ως πολύ μικρή επιχείρηση, ΜμΕ, φυσικό πρόσωπο, μη κερδοσκοπική οργάνωση, πανεπιστήμιο ή δημόσιος ερευνητικός οργανισμός. Το ΕΡΟ βέβαια, μπορεί να διενεργήσει στη συνέχεια δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

Η πλήρης απόφαση του ΕΡΟ δημοσιεύθηκε στο Official Journal στις 31.01.2024 και θα τη βρείτε εδώ.

Επιδότηση του EUIPO για τη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων

Το Γραφείο Διανοητικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο κατοχυρώνει κυρίως εμπορικά σήματα και βιομηχανικά σχέδια, προσφέρει έως και 3.500€ επιδότηση που αφορά στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

Η επιδότηση αυτή, επίσης απευθύνεται σε οντότητες οι οποίες έχουν μηδενική ή μικρή εμπειρία του Ευρωπαϊκού συστήματος και θα αφορά τις ακόλουθες δαπάνες:

  • μελέτη της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής (Prior Art Search)
  • τέλη κατάθεσης και έρευνας Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν στο ΕΡΟ ή στον ΟΒΙ
  • έξοδα Πιστοποιημένου Συμβούλου (European Patent Attorney) για την σύνταξη και την κατάθεση
  • το μέτρο αφορά όλες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του EUIPO, όπως και οικονομική βοήθεια σε άλλα θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ.) αναφέρονται εδώ.

Σημειώνουμε ότι ο ορισμός της ΜμΕ, δηλαδή της Μεσαίας, Μικρής, Πολύ Μικρής Επιχείρησης έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Εν συντομία, η επιχείρηση πρέπει να έχει λιγότερους των 250 μισθωτών και ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. ευρώ. 

Η ορθή, από στρατηγικής πλευράς, διαδικασία κατοχύρωσης μιας ιδέας μέσω πατέντας είναι δαπανηρή, διότι περιλαμβάνει όχι μόνο μια εθνική, αλλά κυρίως διεθνείς καταθέσεις στο Ευρωπαϊκό Γραφείο (ΕΡΟ) ή/και μέσω της διαδικασίας PCT και στη συνέχεια την εξέταση της αίτησης σε μεγάλο αριθμό Γραφείων, συχνά σε άλλες γλώσσες εκτός της Αγγλικής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι θα καθορίσουν τη στρατηγική κατάθεσης, θα υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή αίτηση και για την πλήρη κατοχύρωση θα συνεργαστούν με συμβούλους τρίτων χωρών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα κλπ.). 

Τα παραπάνω μέτρα κρίνονται ως ιδιαίτερα ευνοϊκά για την (μικρή) κοινότητα καινοτομίας της χώρας μας, που περιλαμβάνει κυρίως ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, διότι βοηθά στην έναρξη της διαδικασίας κατοχύρωσης. Στη συνέχεια, και εφόσον λάβει μια πρώτη θετική ανταπόκριση από το ΕΡΟ, ο καταθέτης θα πρέπει να αναζητήσει κεφάλαια από τρίτους, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατοχύρωση. Από τα μέτρα εξαιρούνται μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες στη χώρα μας (δυστυχώς) ούτως ή άλλως δεν είναι ενεργές στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, διότι δεν επενδύουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, και κατά συνέπεια, στην κατοχύρωσή της καινοτομίας τους με πατέντες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και ως χώρα υποστηρίζει σθεναρά τους νόμους της αγοράς και δεν εφαρμόζει επιδοματικές πολιτικές, έχουν θεσπίσει εδώ και πολλά χρόνια σημαντικές εκπτώσεις στα τέλη κατάθεσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την εκτόξευση του αριθμού των νεοφυών επιχειρήσεων που καταθέτουν πατέντες. Πολλές από αυτές γιγαντώνονται σε τεχνολογικούς κολοσσούς παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Microsoft, η Google, η Tesla, η Apple κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τελικά τις ΗΠΑ σε ένα θέμα κλειδί, όπως οι επιδοτήσεις για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ελπίζοντας σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley.

Δρ. Δημήτρης Κουζέλης

Ο Δημήτρης Κουζέλης είναι European Patent Attorney, πρώην Διευθυντής στο European Patent Office, συνιδρυτής της Intellex, εκπρόσωπος του ΣΕΒ στην Business Europe, μέλος του ΤΕΣ Καινοτομία και Διανοητική Ιδιοκτησία, Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ICC-Hellas.